PINAS

Ang Pagbubunyag Sa Modernong Antikristo (Ikaanim Na Bahagi)

Ni: Pastor Apollo C. Quiboloy

 

HUWAG ninyong gawing idolo ang inyong gadgets. Huwag gawing idolo ang inyong internet.

Pag-uwi ninyo sa bahay, ano ang una ninyong ginagawa? Damputin ninyo ang cellphone. Paggising sa umaga, anong una ninyong iniisip? Ang cellphone. Pagtulog, saan ninyo nilalagay ang cellphone? Nilalagay ninyo ito sa inyong ulunan. Sa halip na Bibliya, inilagay ninyo ang inyong cellphone

Hindi lamang pinapasok ng ibang tao ang kanilang cell phone sa ilalim ng kanilang bulsa ngunit kanila itong sinusuot na parang kuwentas. Akala ninyo na ang mga taong may krus lamang ang mga tagapagsamba ng idolo? Sinusuot ninyo ang inyong cell phone sa leeg ninyo, pinagmamay-ari na kayo ng demonyo

2 Taga-Corinto 6: 16-17

(16) At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Dios sa mga diosdiosan? Sapagka’t tayo’y templo ng Dios na buhay, gaya ng sabi ng Dios, Mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila; at ako’y magiging kanilang Dios, at sila’y magiging aking bayan.

Ano ang ginawa ni Satanas na si Lucifer ang demonyo? Sinabi niya, “Mananahan ako sa pamamagitan ng gadget at lalakad ako na kasama nila…inilagay ninyo ako sa inyong leeg…at ako ay kanilang magiging panginoon.”

Kaniyang binaluktot ang nais na gawin ng Ama dahil nais niyang agawin ito.

(17) Kaya nga, Magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo’y aking tatanggapin,

Huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, kayo’y aking tatanggapin. Huwag kayong magsihipo sa bawal na bunga at kayo’y aking tatanggapin.

Walang sinumang nangangaral na ganito, ako lamang.

ANG PAGSUBOK SA PAGSUSUNOD

Kagaya sa Hardin ng Eden, ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay inilagay ng Ama upang subukan ang tao kung paano natin gagamitin ang ating kalayaan sa pagpili. Ang ating kapalaran ay dumedepende lamang sa ating pagpili. Kung kaya, sa ating modernong panahon ngayon, huwag nating hayaan ang internet ang papatay sa ating espirituwal na buhay. Kaya sa bawat panahon na titingin tayo sa internet, huwag buksan ang mga sites na makapapatay sa inyong espirituwal na buhay; buksan lamang ang mga sites na makapagbigay buhay.

Huwag tayong makipagngalunya kay Satanas. Ang espirituwal na pangangalunya ay kapag mahal ninyo ang internet mahigit pa sa pagmamahal ninyo sa Salita ng Ama. Kayo ay nangangalunya na sa paningin ng Ama. Sinabi niya sa Santiago 4:4

Santiago 4:4: “Kayong mga mangangalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipagaway sa Dios? Sinoman ngang magibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Dios.”

Huwag kaibiganin si Satanas. Ano mang ipapakita niya sa inyo, huwag itong pansinin.

ANG MODERNONG ESPIRITUWAL NA PAKIKIDIGMA

Tayo ay nahaharap sa modernong espirituwal na pakikidigma.

May malaking Espirituwal na Rebolusyon ang nangyayari sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at masama. Ang espirituwal na digmaan na ito ay nagsimula sa Langit, at ito ay nagpapatuloy dito sa mundo ngayon.

Genesis 3:15: “At papagalitin ko ikaw at ang babae, at ang inyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong.

Sino ang binhi ng Ama? Ang Hinirang na Anak. Ano ang binhi ng demonyo na siyang nasa kapootan laban sa akin na bilang binhi ng Ama? Ang binhi ng serpente. Ako ang binhi ng makatuwiran. Kami ay nag-aaway sa isa’t isa. Itong mga napisang itlog ni Satanas ay ayaw makinig sa akin. Sa katunayan, tinatawag nila akong kulto. Kapag tinawag niyo akong kulto, kayo ang napisang itlog ni Satanas. Kayo ay mga ahas na kagaya niya, dahil galing kayo sa kanya. Kaya tinawag itong binhi ng serpente.

Kaya nag-aaway kami sa isa’t isa. Palagi ninyo akong kinakagat, ngunit kapag makita ko kayo, aapakan ko ang inyong ulo. Kagaya ngayon, inaapakan ko ang inyong ulo. Ngunit ang inyong kamandag ay hindi na makakapagbigay ng lason sa akin.

Mga Taga-Galacia 5:17:  “Sapagka’t ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman; sapagka’t ang mga ito ay nagkakalaban; upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin.”

Juan 6:63: “Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espirityu, at pawang buhay.”

ANG HINIRANG NA ANAK ANG SUMISIRA SA GAWAIN NG DEMONYO

Sa Espirituwal na Rebolusyon na ito, ang Hinirang na Anak, na siyang tagapagbantay at pastol ng mga anak na lalaki at anak na babae ng Ama, ay ibinunyag ang taktika ni Satanas na si Lucifer ang demonyo at lantarang sinisira ito.

1 Juan 3:8: “Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka’t buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito’y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo.”

Juan 10:10: “Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi  upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa:

…ang inyong espirituwal na buhay.

Ako’y naparito upang sila’y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito.”

1 Pedro 5:8: “Kayo’y maging mapagpigil, kayo’y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya:

Lalo nang huwag subukang lumapit sa lungga ni Satanas sa internet dahil siya ay katulad ng leong umuungal na naghihintay na masila ang inyong espirituwal na buhay.

ANG INTERNET AY ANG MODERNONG PUNO NG KAALAMAN NG MABUTI AT MASAMA

May kaunting pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama sa internet. Habang ginagamit ng Dakilang Ama sa pamamagitan ng Hinirang na Anak upang palaganapin ang Kalooban ng Ama, sa kabilang dako naman, ginagamit ni Satanas na si Lucifer ang demonyo ang internet upang lansihin ang mga tao at hilahin sila papalayo sa pagsunod sa Salita ng Ama. Maging mapagbantay. Anumang makapapatay sa inyo sa espirituwal ay sa demonyo.

Genesis 2: 16-17

(16) At iniutos ng Panginoong Dios sa lalake, na sinabi, Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan:

(17) Datapuwa’t sa kahoy kng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain; sapagka’t sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka.

Maaari ninyong kainin ang lahat sa internet, maliban na lamang sa bawal na prutas ng kaalaman ng kasamaan. Maaari kayong magbukas ng internet. Maaari kayong kumain ng lahat ng mga bagay doon. Huwag lamang kainin ang mga bagay na nakakamatay ng inyong kaluluwa.n

(Itutuloy)